PVG financiele dienstverlening
Peter van Gerven

Dienstenwijzer

Dienstenwijzer PVG FinanciŽle Dienstverlening


Inleiding

De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat consumenten voorafgaand aan het totstandkomen van een overeenkomst een inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die de financiŽle dienstverlener hun biedt. PVG FinanciŽle Dienstverlening tracht in zijn voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wft. De complete tekst van de Wft kunt u vinden op de website www.afm.nl.

Wie ben ik?

Peter van Gerven is in 1997 gestart met zijn onderneming PVG FinanciŽle Dienstverlening te Valkenswaard. PVG bemiddelt en adviseert op het gebied van hypotheken, verzekeringen en andere financiŽle diensten. Mijn taak is om samen met u een inventarisatie te maken van de risico's waar u mee te maken hebt. Vervolgens ga ik met u na welke risico's verzekerd kunnen worden. Hierbij geef ik adviezen welke producten naar ons oordeel goed aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Naast deze advisering begeleid ik ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. Ik streef naar een langdurige duurzame relatie tussen u en mijn kantoor. Ik ben vooral actief in Zuidoost Brabant.

Mijn financiŽle dienstverlening

Algemeen

Ik kan onder meer adviseren op het gebied van:

 • Levensverzekeringen
  Te denken valt hierbij aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, pensioenen, lijfrente, koopsompolissen, beleggings- of spaarverzekeringen.
 • Hypotheken
  In overleg met u zorgen wij ervoor dat de financiering voor de aankoop, bouw of verbouwing van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiŽle mogelijkheden. Zonodig wordt uw (hypothecaire) geldlening gecombineerd met een voor u geschikte beleggings-, levens-, overlijdensrisico en/of spaarverzekering.
 • Overige financiŽle diensten
  Te denken valt hierbij aan sparen, lenen (consumptief krediet), beleggingsadvies en vermogensbeheer. Voor de uitvoering van mijn dienstverlening, beschik ik over uw gegevens. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) kunt u erop rekenen dat ik hier zorgvuldig mee omga. In bijlage A van deze dienstenwijzer specificeer ik mijn activiteiten met betrekking tot levensverzekeringen nader, zodat u een indruk krijgt van mijn dienstverlening

Mijn relatie met verzekeraars

Ik behoor tot de ongebonden selectieve bemiddelaars. Ik doe zaken met ongeveer 50 verzekeraars en financiŽle instellingen. Ik ben volledig vrij in mijn advisering en behartig in geval van schade uitsluitend uw belangen. Op geen enkele wijze ben ik verplicht om uw verzekering bij een bepaalde verzekeraar onder te brengen.

Ik heb een volledig zelfstandige onderneming, Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiŽle producten heeft rechten in mijn onderneming.

Wat verwacht ik van u?

Het is terecht dat u hoge eisen stelt aan mijn dienstverlening. Maar om u goed van dienst te kunnen zijn, verwacht ik ook een aantal zaken van u:

 • Het is belangrijk dat u de juiste en volledige gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
 • Heeft u ergens anders verzekeringen lopen, dan is het voor mij belangrijk dat ik dat weet. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.
 • Bij bepaalde producten (zogenaamde impactvolle of risicovolle producten) zal ik uw situatie schriftelijk vastleggen en een zogenaamd Klantprofiel opstellen. Nadat ik dit met u heb ingevuld, zullen u en ik dit formulier ondertekenen.
 • Bij bepaalde diensten ben ik wettelijk verplicht uw identiteit aan de hand van een origineel identiteitsbewijs vast te stellen. U mag dus verwachten dat ik hiernaar vraag.
 • Om te voorkomen dat belangrijke risico's onverzekerd blijven, verwacht ik van u dat wijzigingen in de persoonlijke situatie of aanpassingen met betrekking tot verzekerde zaken, zo spoedig mogelijk aan mij worden doorgegeven. Onder wijziging van een persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aanschaf van kostbare zaken, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beŽindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. Ik onderhoud alle contacten met de verzekeraar, tenzij het anders is geregeld.

De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende manieren plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode gevolgd zal worden.

Algemene afspraken rondom premiebetaling

 • Premiebetaling dan wel premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt;
 • Premies worden in principe per jaar betaald. In overleg met mij kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover vooraf ingelicht;
 • Als uw premie belegd wordt in aandelen, ontvangt u jaarlijks van de verzekeringsmaatschappij, bankinstelling of vermogensbeheerder een overzicht van de opgebouwde waarde van de polis c.q. beleggingsrekening.

Incasso door mij

 • Incasso door mij zal niet plaatsvinden. Betalingen gaan direct naar de verzekeringsmaatschappij, bankinstelling of vermogensbeheerder.

Incasso door de verzekeraar

 • U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening af te laten schrijven. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt;
 • Als u vragen heeft over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kan ik u hierin adviseren en bijstaan.

Problemen met premiebetaling

 • Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premie niet tijdig betaalt, kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geÔncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.
 • Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u mij dan tijdig, zodat ik naar een oplossing kan zoeken.
 • Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht heeft op gehele of gedeeltelijke premie restitutie zal ik namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij verzorgen.

Hoe word ik beloond?

Beloning op basis van provisie

Na de door mij verstrekte dienstverlening ontvang ik van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering is gesloten of de financiŽle instelling waar uw (hypothecaire) lening of spaargeld is ondergebracht een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie, afsluitprovisie dan wel rente die bij u in rekening wordt gebracht. Ik informeer u vooraf als er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening krijgt gebracht.

Beloning op basis van declaratie

Sommige van mijn diensten bereken ik u op basis van een uurtarief dat ik vooraf met u overleg. Voordat ik aan een opdracht begin, maak ik een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Op het moment dat meerwerk ontstaat, stel ik u op de hoogte van de financiŽle consequenties. Bij sommige opdrachten vraag ik een voorschot op de nog te maken kosten. Ik specificeer mijn nota's naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is. Ik werk met van tevoren overeengekomen vaste prijzen.

Kwaliteit van mijn dienstverlening

Mijn dienstverlening is van hoge kwaliteit. Ik sta onder toezicht van de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM). De AFM heeft mijn kantoor een vergunning gegeven op de volgende gebieden: Schadeverzekeringen, Levensverzekeringen, Hypothecair krediet, Consumptief Krediet en Beleggen variant A. Mijn kantoor is ingeschreven in het register onder nummer 12007290. Registratie is een wettelijke verplichting. Het register is te raadplegen op de website van de AFM (www.afm.nl).
Ik ben ingeschreven in het Register Masters of Financial Planning en voldoe hiermee aan de hoogste eisen van professionaliteit, integriteit en vakbekwaamheid. In dit register kunnen alleen personen worden ingeschreven die de universitaire opleiding Master of Financial Planning met goed gevolg hebben afgerond.
Door middel van permanente educatie houd ik mijn kennis op voormelde gebieden en de gebieden waarin ik ook adviezen verstrek, actueel en op hoog niveau. Ik ben in het bezit van de volgende relevante diploma's en certificaten: Master of Financial Planning en Assurantie B-diploma.
Ik ben in het bezit van een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Dit biedt u extra zekerheid.

BeŽindiging relatie

U heeft het recht om op elk moment de relatie met mij te beŽindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen aan de adviseur van uw keuze. Ook kan ik het initiatief nemen om de relatie met u te beŽindigen. Dit neemt niet weg dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht met betrekking tot uw verzekering ligt bij mij als intermediair totdat een andere intermediair deze zorgplicht overneemt.

Klachten?

Wanneer u een klacht heeft met betrekking tot mijn dienstverlening, hoor ik dat graag zo spoedig mogelijk schriftelijk van u. Ik behandel uw klacht zorgvuldig volgens mijn klachtenprocedure. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u zich wenden tot de burgerlijke rechter of uw klacht voorleggen bij ťťn van de onderstaande onafhankelijke instanties:
Bij klachten over mijn werkzaamheden met betrekking tot verzekeringen en hypotheken: Stichting Klachteninstituut FinanciŽle dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon 0900-fklacht ofwel 0900-3552248
Website: www.kifid.nl
E-mail: info@kifid.nl
Mijn aansluitnummer is 300.004276
Bij klachten over mijn werkzaamheden met betrekking tot financiŽle planning:
Stichting Financial Planning Standards Board Nederland
Website: www.fpsb.nl
Nummer van Register is 20100077

Bereikbaarheid

Ik werk uitsluitend op basis van afspraak. U kunt met mij een afspraak maken op werkdagen van 8.30 uur tot 17.30 uur. Bezoekadres: Julianastraat 34, 5554 JC Valkenswaard, telefoon 040 2011774. Postadres: Postbus 446, 5550 AK Valkenswaard
U kunt mij 24 uur per dag bereiken via mijn fax (040 2011640), per e-mail (info@pvg-financieel.nl) en mijn website (www.pvg-financieel.nl). Indien u mij wilt spreken buiten genoemde kantoortijden, dan ben ik bereikbaar op 06 53 65 78 96. Afspraken buiten kantooruren zijn mogelijk.Bijlage A

Levensverzekeringen en overige financiŽle diensten

Mocht u mij op het gebied van levensverzekeringen en pensioenen inschakelen dan kunt u van mij (wanneer u dat wenst en voor zover dat relevant voor u is) de volgende dienstverlening verwachten:

 • Inventarisatie van uw gezinssamenstelling waarbij ik onderzoek welke voorzieningen u al heeft.
 • Onderzoek van welke risico's u kunt verzekeren en welke risico's u zelf kunt of wilt dragen.
 • In mijn advies houd ik rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden.
 • ik geef u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geef ik u ook informatie over de kosten en historische rendementen. Middels voorbeeld rendementen informeer ik u over het risico dat u mogelijk loopt.
 • Het terzijde staan bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
 • Controle of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is ingevuld.
 • In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt correct is.
 • Indien noodzakelijk, bied ik begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring.
 • Ik besteed ,voorzover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid een voorlopige dekking te verlenen.
 • Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de wijze waarop beleggingspremies worden belegd, begeleid ik de communicatie hierover met de betreffende financiŽle instelling.
 • Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beŽindigen. In zo'n situatie geef ik u (indien gewenst) inzicht in de fiscale en financiŽle consequenties van deze voortijdige beŽindiging. Samen met u bespreek ik de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering.
 • Wanneer de datum bekend is waarop de levensverzekering tot uitkering komt, bespreek ik met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden. Wanneer u dit wenst, bekijken we samen de mogelijkheden van herbelegging.
 • Ik controleer of de hoogte van de uitkering correct is, gelet op de polisvoorwaarden zoals die voor u gelden.
 • Als er, door overlijden van de verzekerde, recht ontstaat op een uitkering zal ik namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.

Terug